Simon Merry on MySpace Simon Merry Twitter Simon Merry Facebook